Disclaimer

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Rohde & Grahl, alsmede de hierin vervatte materialen en gegevens, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Disclaimer') van toepassing. Wij verzoeken je deze goed te lezen.

Algemeen

Door het raadplegen en gebruiken van deze website (www.rohde-grahl.nl), verklaar je je  automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Rohde & Grahl. In geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van de producten van Rohde & Grahl zullen de algemene voorwaarden te allen tijde prevaleren.

Gebruik van onze website

De inhoud en de website van Rohde & Grahl zijn bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Rohde & Grahl neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, actueel en volledig is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan Rohde & Grahl niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie. Rohde & Grahl beheert en onderhoudt haar website voor gebruik in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Rohde & Grahl kan geen garanties afgeven ten aanzien van het foutloos of ononderbroken functioneren van haar website. Vanzelfsprekend zal Rohde & Grahl er alles aan doen om haar website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Producten, diensten internetsites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Rohde & Grahl de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van deze internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Rohde & Grahl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk af. Rohde & Grahl controleert de internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Online communicatie

Rohde & Grahl adviseert om vertrouwelijke informatie (op welke wijze dan ook) niet per e-mail aan Rohde & Grahl te zenden. Mocht je toch hiertoe besluiten, dan geef je daarmee op voorhand aan dat je met deze risico’s bekend bent en deze als zodanig accepteert. Rohde & Grahl zal zich, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, inspannen om vertrouwelijke informatie van de website te beschermen. Rohde & Grahl aanvaardt echter geen enkel risico en aansprakelijkheid ten aanzien van tekortkomingen in de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Intellectueel eigendom

Rohde & Grahl behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch beeldmateriaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de weergegeven informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rohde & Grahl, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Rohde & Grahl en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze door het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

Rohde & Grahl aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Rohde & Grahl of aan jou.
  4. het al dan niet functioneren van deze website.
  5. misbruik van de website.
  6. het verlies van gegevens.
  7. het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. 

Deze uitsluiting geldt tevens voor de bestuurders en personeelsleden van Rohde & Grahl. In geval van oneigenlijk gebruik van de website van Rohde & Grahl is de website-bezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Rohde & Grahl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

+31 (0)33 453 50 90 working well info@rohde-grahl.nl